Artikel 1 Generelt
Artikel 2 Tilbud og tilbud
artikel 3
– Kontraktens varighed og betænkningstid
– Udførelse og ændring af aftalen
– Prisstigning
Artikel 4 Suspension, opløsning og førtidig opsigelse
Artikel 5 Force majeure
Artikel 6 Betalings- og opkrævningsomkostninger
Artikel 7 Ejendomsforbehold
artikel 8
– Garantier
– Forskning og reklamer
– Fødselsdag
Artikel 9 Ansvar
Artikel 10 Skadesløsholdelse
Artikel 11 Intellektuel ejendomsret
Artikel 12 Gældende lov og tvister
Artikel 13 Placering og ændring af betingelser

 • artikel 1

Disse vilkår og betingelser gælder for enhver aftale mellem Van Geel Service, der handler under navnet KNX Control, i det følgende benævnt: "Uddannelsesinstituttet", og en Studerende, som Uddannelsesinstituttet har erklæret disse vilkår og betingelser gældende for, i det omfang disse vilkår og betingelser ikke er aftalt mellem parterne, udtrykkeligt fraveget skriftligt.

Nærværende vilkår og betingelser gælder også for aftaler med Uddannelsesinstituttet, hvor tredjemand skal inddrages til gennemførelse af disse.

Disse generelle vilkår og betingelser er også skrevet for de ansatte i Uddannelsesinstituttet og dets ledelse.

Anvendeligheden af ​​andre betingelser for den studerende er udtrykkeligt afvist.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller skulle annulleres, vil de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser fortsat være fuldt ud gældende. Uddannelsesinstituttet og den studerende vil herefter gå i samråd med henblik på at blive enige om nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige eller ugyldige bestemmelser under så vidt muligt hensyn til formålet og hensigten med de oprindelige bestemmelser.

Hvis der er uklarhed omkring fortolkningen af ​​en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser, skal fortolkningen ske 'i ånden' af disse bestemmelser.

Såfremt der mellem parterne opstår en situation, som ikke er reguleret i disse almindelige forretningsbetingelser, skal denne situation vurderes i overensstemmelse med disse generelle handelsbetingelsers ånd.

Såfremt Uddannelsesinstituttet ikke altid stiller krav om nøje overholdelse af disse betingelser, betyder det ikke, at bestemmelserne heri ikke finder anvendelse, eller at Uddannelsesinstituttet i andre tilfælde vil miste retten til at kræve nøje overholdelse af disse betingelser.

 • Artikel 2. Tilbud og tilbud

Alle tilbud og tilbud fra Het Education Institute er uforpligtende, medmindre der i tilbuddet er fastsat en acceptfrist. Såfremt der ikke er fastsat acceptfrist, kan der ikke på nogen måde udledes rettigheder af tilbuddet eller tilbuddet, såfremt produktet, uddannelsen, workshoppen, efteruddannelsen, som tilbuddet eller tilbuddet vedrører, ikke længere er tilgængeligt i mellemtiden.
Uddannelsesinstituttet kan ikke holdes til sine tilbud eller tilbud, hvis den studerende med rimelighed kan forstå, at tilbuddene eller tilbuddene eller en del heraf indeholder en åbenbar fejl eller fejl.
De i et tilbud eller tilbud angivne priser er eksklusiv moms og andre offentlige afgifter, eventuelle omkostninger, der skal afholdes i forbindelse med aftalen, herunder rejse- og opholdsomkostninger, forsendelses- og administrationsomkostninger, medmindre andet er angivet.
Såfremt accepten (uanset på mindre punkter) afviger fra det tilbud, der er indeholdt i tilbuddet eller tilbuddet, er Uddannelsesinstituttet ikke bundet heraf. Aftalen indgås herefter ikke i overensstemmelse med denne afvigende accept, medmindre Uddannelsesinstituttet angiver andet.
5 Et samlet tilbud forpligter ikke Uddannelsesinstituttet til at udføre en del af opgaven for en tilsvarende del af den oplyste pris. Tilbud eller tilbud gælder ikke automatisk for fremtidige tilbud.

 • Artikel 3. Kontraktens varighed og betænkningstid; udførelsesbetingelser, risikooverførsel, udførelse og ændring af aftalen; prisstigning

1a. Aftalen mellem Uddannelsesinstituttet og Eleven indgås for varigheden af ​​uddannelsen, genopfriskningskurset eller workshoppen, medmindre aftalens karakter tilsiger andet, eller hvis parterne udtrykkeligt skriftligt aftaler andet.

1b. For enhver kontrakt eller tilmelding til eller hos Uddannelsesinstituttet gælder en fortrydelsesfrist på 14 dage (fjorten dage), inden for hvilken opgaven kan annulleres gratis. Refleksionsperioden starter på tilmeldingstidspunktet og overstiger ikke datoen for påbegyndelse af uddannelsen. Det betyder, at de allerede afholdte omkostninger vil blive opkrævet ved uddannelsens start.

Hvis der er aftalt eller specificeret en vilkår for udførelse af bestemte aktiviteter eller for levering af bestemte varer, er dette aldrig en streng frist. Hvis en frist overskrides, skal Eleven derfor give Uddannelsesinstituttet skriftlig meddelelse om misligholdelse. Uddannelsesinstituttet skal tilbydes en rimelig frist for stadig at gennemføre aftalen.

Uddannelsesinstituttet vil udføre aftalen efter bedste viden og evne og i overensstemmelse med kravene til godt håndværk. Alt dette på grundlag af den videnskabelige tilstand kendt på det tidspunkt.

Uddannelsesinstituttet har ret til at få visse aktiviteter udført af tredjemand. Anvendelsen af ​​artikel 7:404, 7:407, stk. 2 og 7:409 i den hollandske civillovbog er udtrykkeligt udelukket.

Hvis arbejdet udføres af Uddannelsesinstituttet eller af tredjemand, der er engageret af Uddannelsesinstituttet i forbindelse med uddannelsen på den studerendes placering eller et sted, der er udpeget af den studerende, vil den studerende stille de faciliteter, som med rimelighed ønskes af disse medarbejdere, fri for oplade.

Uddannelsesinstituttet er berettiget til at udføre aftalen i forskellige faser og til at fakturere den således udførte del særskilt.

Hvis aftalen udføres i etaper, kan Uddannelsesinstituttet indstille udførelsen af ​​de komponenter, der hører til en efterfølgende fase, indtil den studerende skriftligt har dokumenteret resultaterne af den forudgående fase.

Den studerende sørger for, at alle data, som Uddannelsesinstituttet angiver er nødvendige, eller som Eleven med rimelighed bør forstå, er nødvendige for aftalens gennemførelse, afleveres til Uddannelsesinstituttet rettidigt. Såfremt de oplysninger, der kræves til aftalens udførelse, ikke er givet til Uddannelsesinstituttet rettidigt, er Uddannelsesinstituttet berettiget til at suspendere gennemførelsen af ​​aftalen og/eller betale de meromkostninger, der følger af forsinkelsen til Eleven i i overensstemmelse med de da sædvanlige takster. Udførelsesperioden starter først efter, at Eleven har stillet data til rådighed for Uddannelsesinstituttet. Uddannelsesinstituttet er ikke ansvarlig for skader af nogen art, fordi Uddannelsesinstituttet har påberåbt sig urigtige og/eller ufuldstændige oplysninger afgivet af Eleven.

Såfremt det under aftalens udførelse viser sig, at det er nødvendigt for en forsvarlig udførelse at ændre eller supplere denne, vil parterne i god tid og i gensidigt samråd gå over til at tilpasse aftalen. Såfremt aftalens art, omfang eller indhold, hvad enten det er efter anmodning eller anvisning fra den studerende, af de kompetente myndigheder mv., ændres, og aftalen som følge heraf ændres kvalitativt og/eller kvantitativt, kan få konsekvenser for det oprindeligt aftalte. Som følge heraf kan det oprindeligt aftalte beløb også forhøjes eller formindskes. Uddannelsesinstituttet vil så vidt muligt give et pristilbud på forhånd. Ved ændring af aftalen kan den oprindeligt angivne udførelsesfrist endvidere ændres. Den studerende accepterer muligheden for at ændre aftalen, herunder ændring af pris og udførelsesfrist.

Såfremt aftalen ændres, herunder en tilføjelse, er Uddannelsesinstituttet først berettiget til at gennemføre den efter godkendelse fra den bemyndigede inden for Uddannelsesinstituttet, og Eleven har accepteret den pris og øvrige betingelser, der er anført for gennemførelsen. det tidspunkt, der skal fastlægges, på hvilket tidspunkt det skal implementeres. At den ændrede aftale ikke eller umiddelbart efterleves, udgør ikke et kontraktbrud fra Uddannelsesinstituttets side og er ingen grund for den studerende til at opsige eller opsige aftalen.

Uddannelsesinstituttet kan uden at være i misligholdelse give afslag på en anmodning om ændring af aftalen, hvis dette vil kunne få kvalitative og/eller kvantitative konsekvenser, for eksempel for det arbejde, der skal udføres eller varer, der skal leveres i den sammenhæng.

Såfremt den studerende ikke behørigt overholder, hvad han er forpligtet til over for Uddannelsesinstituttet, er Eleven ansvarlig for enhver direkte eller indirekte skade fra Uddannelsesinstituttets side.

Aftaler Uddannelsesinstituttet en fast pris med Eleven, er Uddannelsesinstituttet dog til enhver tid berettiget til at forhøje denne pris, uden at Eleven af ​​den grund er berettiget til at ophæve aftalen, hvis prisstigningen skyldes en beføjelse eller forpligtelse. efter loven eller forskrifterne eller er forårsaget af en stigning i Uddannelsesinstituttets omkostninger eller af andre grunde, der ikke med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse.

Såfremt prisstigningen, andet end som følge af en ændring af aftalen, overstiger 10 % og sker inden 5 måneder efter aftalens indgåelse, er det kun den Elev, der er berettiget til at påberåbe sig afsnit 3, § 6, i XNUMX. bog. den hollandske civillovbog er berettiget til at ophæve aftalen ved hjælp af en skriftlig erklæring, medmindre uddannelsesinstituttet:
– stadig er villig til at udføre aftalen på grundlag af det oprindeligt aftalte;
– kan påvise, at prisstigningen skyldes en beføjelse eller en forpligtelse, der påhviler Uddannelsesinstituttet efter loven.

 • § 4. Suspension, opløsning og førtidig opsigelse af aftalen

Uddannelsesinstituttet er bemyndiget til at suspendere opfyldelsen af ​​forpligtelserne eller til at ophæve aftalen, såfremt Eleven ikke, ikke fuldt ud eller rettidigt opfylder de forpligtelser, der følger af aftalen, og forhold, der er kommet til Uddannelsesinstituttets kendskab efter kl. aftalens indgåelse giver god grund til at frygte, at den studerende ikke vil opfylde sine forpligtelser, eller at Uddannelsesinstituttet på grund af forsinkelsen fra den studerendes side ikke længere kan forventes at opfylde aftalen på de oprindeligt aftalte betingelser. .

Uddannelsesinstituttet er endvidere bemyndiget til at ophæve aftalen, hvis der opstår forhold af en sådan karakter, at opfyldelse af aftalen er umulig, eller hvis der opstår andre forhold, der er af en sådan karakter, at uændret opretholdelse af aftalen ikke med rimelighed kan forventes af Uddannelsesinstituttet. er påkrævet.

Såfremt aftalen opløses, forfalder Uddannelsesinstituttets krav mod Eleven straks til betaling. Hvis Uddannelsesinstituttet suspenderer opfyldelsen af ​​sine forpligtelser, bevarer Uddannelsesinstituttet sine rettigheder efter loven og overenskomsten.

Såfremt Uddannelsesinstituttet går over til suspension eller opløsning, er Uddannelsesinstituttet på ingen måde forpligtet til på nogen måde at erstatte skader og omkostninger, der opstår.

Såfremt opløsningen kan tilskrives Eleven, er Uddannelsesinstituttet berettiget til at opkræve erstatning for skaden, herunder de omkostninger, der opstår eller er opstået som følge heraf, direkte og indirekte.

Såfremt den studerende ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, og denne misligholdelse begrunder opløsning, er Uddannelsesinstituttet berettiget til straks og med øjeblikkelig virkning at ophæve aftalen uden forpligtelse fra sin side til at betale erstatning eller erstatning, mens den studerende , fra grund af misligholdelse, er forpligtet til at betale erstatning eller godtgørelse.

Hvis aftalen opsiges før tid af Uddannelsesinstituttet, sørger Uddannelsesinstituttet for overdragelse af endnu udført arbejde til tredjemand i samråd med Eleven. Dette medmindre aflysningen kan henføres til Eleven. Hvis overdragelsen af ​​arbejdet medfører meromkostninger for Uddannelsesinstituttet, vil disse blive opkrævet hos den studerende. Den studerende er forpligtet til at betale disse omkostninger inden for den angivne frist, medmindre Uddannelsesinstituttet angiver andet.

I tilfælde af likvidation, (begæring om) betalingsstandsning eller konkurs, udlæg – såfremt og i det omfang udlægget ikke hæves inden XNUMX måneder – for den studerendes regning, gældssanering eller anden omstændighed som som følge heraf, at Eleven ikke længere frit kan disponere over sine aktiver, står Uddannelsesinstituttet frit for at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning eller at opsige aftalen uden nogen forpligtelse fra sin side til at betale erstatning eller erstatning. I så fald forfalder Uddannelsesinstituttets krav mod Eleven straks til betaling.

Såfremt Eleven opsiger aftalen på et tidspunkt uden for betænkningstiden, eller inden for en uge før uddannelsens, efteruddannelsens og/eller workshoppens start, mister Eleven sin ret til tilbagebetaling af det allerede indbetalte beløb, eller forpligtelsen forbliver for ham/hende til at betale det fulde skyldige beløb, som det gjaldt ham/hende ved aftalens indgåelse, medmindre den studerende kan godtgøre, at alvorlige forhold har spillet en rolle ved opsigelsen. Dette sker i samråd med Uddannelsesinstituttet.

Hvis Uddannelsesinstituttet er enig i de påviselige argumenter, der førte til aflysning fra elevens side, modtager den studerende en kreditfaktura, hvorfra de allerede afholdte omkostninger under alle omstændigheder vil blive fratrukket. Hvis den studerende allerede har betalt, vil det indbetalte beløb minus de opkrævede omkostninger blive overført til hans/hendes konto inden for fjorten dage. Artikel 5 gælder også for alle andre tilfælde af force majeure.

 • Artikel 5. Force majeure

Uddannelsesinstituttet er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelse over for den studerende, hvis denne er forhindret heri som følge af en omstændighed, der ikke skyldes fejl, og som ikke er for hans regning efter lov, retsakt eller almindeligt anerkendte synspunkter. ...

Ved force majeure forstås i disse almindelige betingelser, ud over hvad der herom i lov og retspraksis er forstået, alle ydre årsager, forudsete eller uforudsete, som Uddannelsesinstituttet ikke har indflydelse på, men som følge af som Uddannelsesinstituttet er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser til at komme, herunder strejker i Uddannelsesinstituttets eller tredjemands organisation. Uddannelsesinstituttet har endvidere ret til at påberåbe sig force majeure, hvis den omstændighed, der forhindrer (yderligere) opfyldelse af aftalen, indtræder, efter at Uddannelsesinstituttet skulle have opfyldt sin forpligtelse.

Uddannelsesinstituttet kan suspendere forpligtelserne i henhold til aftalen i den periode, hvor force majeure varer. Såfremt denne periode varer længere end tre måneder, er hver af parterne berettiget til at ophæve aftalen, uden nogen forpligtelse til at betale erstatning til den anden part.

I det omfang Uddannelsesinstituttet delvist har opfyldt eller vil kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på tidspunktet for force majeure, og den del, der er opfyldt eller skal udføres, har selvstændig værdi, er Uddannelsesinstituttet berettiget til at blive faktureret særskilt. Den studerende er forpligtet til at betale denne faktura, som var der tale om en særskilt aftale.

 • § 6. Betalings- og opkrævningsomkostninger

Betaling skal altid ske inden for 14 dage efter fakturadato på en måde, der angives af Uddannelsesinstituttet i den valuta, som fakturaen er foretaget i, medmindre andet er skriftligt angivet af Uddannelsesinstituttet. Uddannelsesinstituttet er berettiget til at fakturere periodisk.

Såfremt Eleven undlader at betale en faktura rettidigt, er Eleven juridisk i misligholdelse. Den studerende skylder herefter en rente på 1 % om måneden, medmindre den lovpligtige rente er højere, i hvilket tilfælde de lovpligtige renter forfalder. Renten af ​​det skyldige beløb beregnes fra det tidspunkt, hvor den studerende er i misligholdelse, til det tidspunkt, hvor hele det skyldige beløb er betalt.

Uddannelsesinstituttet har ret til at lade den studerendes betaling først og fremmest gå til nedsættelse af omkostningerne, dernæst til nedsættelse af skyldige renter og til sidst til nedsættelse af hovedstolen og de løbende renter. Uddannelsesinstituttet kan uden at være i misligholdelse som følge heraf afslå et tilbud om betaling, hvis den studerende anviser en anden rækkefølge for fordeling af betalingen. Uddannelsesinstituttet kan nægte fuld tilbagebetaling af hovedstolen, såfremt de udestående og løbende renter og inkassoomkostninger ikke samtidig betales.

Eleven er aldrig berettiget til at modregne det beløb, han skylder til Uddannelsesinstituttet. Indsigelser mod størrelsen af ​​en faktura suspenderer ikke betalingsforpligtelsen. En studerende, der ikke er berettiget til afsnit 6.5.3 (artikel 231 til 247, bog 6 i den hollandske civillovbog), er heller ikke berettiget til at suspendere betalingen af ​​en faktura af nogen anden grund.

Hvis den studerende er i misligholdelse eller i misligholdelse i (rettidig) opfyldelse af sine forpligtelser, afholdes alle rimelige omkostninger ved at opnå betaling udenretsligt af den studerende. De udenretslige omkostninger beregnes ud fra, hvad der er sædvanligt i hollandsk inkassopraksis, i øjeblikket opgørelsesmetoden ifølge Rapport Voorwerk II. Men hvis Uddannelsesinstituttet har haft højere omkostninger til afhentning, som med rimelighed har været nødvendige, vil de faktisk afholdte omkostninger kunne godtgøres. Eventuelle rets- og håndhævelsesomkostninger vil også blive inddrevet fra den studerende. Eleven skylder også renter af de skyldige inkassoomkostninger.

 • Artikel 7. Ejendomsforbehold

De genstande, som Uddannelsesinstituttet leverer inden for aftalens rammer, forbliver Uddannelsesinstituttets ejendom, indtil Eleven behørigt har opfyldt alle forpligtelser i henhold til den/de aftale(r), der er indgået med Uddannelsesinstituttet.

Genstande leveret af The Training Institute, som er underlagt ejendomsforbehold i henhold til stk. 1, må ikke videresælges. Eleven er ikke bemyndiget til på nogen måde at behæfte det, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.

Eleven skal altid gøre alt, hvad der med rimelighed kan forventes af ham for at varetage Uddannelsesinstituttets ejendomsrettigheder.

 • Artikel 8. Garantier, forskning og reklamationer, forældelsesfrist

De ydelser, der skal leveres af Uddannelsesinstituttet, opfylder de sædvanlige krav og standarder, der med rimelighed kan stilles på leveringstidspunktet.

Hvis Eleven klager rettidigt, suspenderer dette ikke hans betalingsforpligtelse. Eleven forbliver i så fald også forpligtet til at betale, hvad han og Uddannelsesinstituttet har aftalt.

Konstateres det, at en ydelse er mangelfuld, og der rettidigt er reklameret herom, kan klageproceduren indledes.

Konstateres det, at en klage er ubegrundet, afholdes de deraf afholdte omkostninger, herunder de forskningsudgifter, som Uddannelsesinstituttet afholder som følge heraf, fuldt ud af den studerende.

I modsætning til de lovbestemte forældelsesfrister er forældelsesfristen for alle krav og indsigelser mod Uddannelsesinstituttet og de tredjeparter, som Uddannelsesinstituttet involverer i gennemførelsen af ​​en aftale, et år.

 • Artikel 9. Ansvar

Såfremt Uddannelsesinstituttet skulle være ansvarlig, er dette ansvar begrænset til, hvad der er reguleret i denne bestemmelse.

Uddannelsesinstituttet er ikke ansvarlig for skader af nogen art, der opstår, fordi Uddannelsesinstituttet har påberåbt sig urigtige og/eller ufuldstændige oplysninger afgivet af eller på vegne af Eleven.

Såfremt Uddannelsesinstituttet skulle være ansvarlig for nogen skade, er Uddannelsesinstituttets ansvar begrænset til juridisk ansvar.

Uddannelsesinstituttets ansvar er under alle omstændigheder altid begrænset til det beløb, dets forsikringsgiver udbetaler, hvor det er relevant.

Hvis Uddannelsesinstituttet hæfter, er Uddannelsesinstituttet kun ansvarligt for direkte skade.

Ved direkte skade forstås udelukkende de rimelige omkostninger, der er afholdt ved fastlæggelsen af ​​årsagen til og omfanget af skaden, i det omfang fastlæggelsen vedrører skader i nærværende vilkårs forstand, eventuelle rimelige omkostninger, der er afholdt for at kompensere for Uddannelsesinstituttets mangelfulde præstation. aftale, for så vidt disse kan henføres til Uddannelsesinstituttet og rimelige omkostninger afholdt til forebyggelse eller begrænsning af skader, i det omfang Eleven godtgør, at disse omkostninger har ført til begrænsning af direkte skade som nævnt i nærværende almindelige forretningsbetingelser. Uddannelsesinstituttet er aldrig ansvarlig for indirekte skade, herunder følgeskader.

Ansvarsbegrænsningerne i denne artikel gælder ikke, hvis skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Uddannelsesinstituttets side.

 • Artikel 10. Skadesløsholdelse

Eleven friholder Uddannelsesinstituttet for ethvert krav fra tredjemand, der lider skade i forbindelse med aftalens gennemførelse, og hvis årsag kan tilskrives andre end Uddannelsesinstituttet. Såfremt Uddannelsesinstituttet af denne grund skulle rettes til tredjemand, er Eleven forpligtet til at bistå Uddannelsesinstituttet såvel i som uden for retten og straks at gøre alt, hvad der i så fald kan forventes af ham. Undlader den studerende at træffe passende foranstaltninger, er Uddannelsesinstituttet berettiget til selv at gøre det uden varsel. Alle omkostninger og skader fra Uddannelsesinstituttet og tredjemand, der opstår som følge heraf, er udelukkende for den studerendes regning og risiko.

 • Artikel 11. Intellektuel ejendomsret

Uddannelsesinstituttet forbeholder sig de rettigheder og beføjelser, der tilkommer det i henhold til lov om ophavsret og andre intellektuelle love og regler. Uddannelsesinstituttet har ret til at anvende den viden, som er opnået ved indgåelse af en aftale, til andre formål, i det omfang ingen strengt fortrolige oplysninger om den studerende videregives til tredjemand.

 • Artikel 12. Gældende lov og tvister

Alle retsforhold, som Uddannelsesinstituttet er part i, er udelukkende underlagt hollandsk lov, også selvom en aftale helt eller delvist er udført i udlandet, eller hvis den part, der er involveret i retsforholdet, har bopæl der. Anvendeligheden af ​​Wienersalgskonventionen er udelukket.

Retten i uddannelsesinstituttets beliggenhed har enekompetence til at behandle tvister, medmindre loven foreskriver andet. Ikke desto mindre har Uddannelsesinstituttet ret til at forelægge tvisten for den kompetente domstol i henhold til loven.

Parterne vil først klage til retten, efter at de har gjort alt for at bilægge en tvist i gensidigt samråd.

 • Artikel 13. Placering og ændring af betingelser

Disse betingelser kan findes på uddannelsesinstituttets hjemmeside: www.knxcontrol.nl

Den seneste version angivet på hjemmesiden eller den version, der gjaldt på tidspunktet for etableringen af ​​retsforholdet til Uddannelsesinstituttet, er altid gældende.

Den hollandske tekst af de generelle vilkår og betingelser er altid afgørende for forklaringen heraf.